קצבת הזקנה משולמת ב–28 בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת. אם נולדת לפני 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה. אם נולדת לאחר 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה, אבל אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבתך תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.

שיעורי הקצבה:

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית החל מינואר 2012, ליחיד היא 1,481 ₪  ולזוג- 2,226 ₪ . הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג.

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, הינה 1,565 ₪ ליחיד וכן 2,310 ₪ לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג).
במידה ושני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה, לא תפחת קצבת הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה ועד ההגעה לגיל הזכאות-אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לך "קצבת זקנה חלקית" שהיא הקצבה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מהסכום העולה על "ההכנסה המרבית" – ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לך הוא לפחות 148 ש" לחודש (נכון לינואר 2012). על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר  ובפרק הזמן שאינך מקבל אותה, תזוכה בצבירת תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.


על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

תוספת ותק (ביטוח)- קצבת הזקנה תכלול תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. שיעור תוספת ותק הינם- 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסוימים רק 2% תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה – במקרים בהם לא היתה לזקן זכאות לקצבת זקנה עקב הכנסות גבוהות או שעקב עבודתו מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה. שיעור תוספת דחיית קצבה הינם 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה ועד גיל הזכאות לקצבת זקנה.

תוספות בשל תלויים –  מקבל קצבת זקנה עשוי להיות זכאי לתוספת בעד "תלויים", כלומר בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה. התוספת תשולם רק בעבור מי שעונים על הגדרת "בן/בת זוג" (ידועים בציבור נחשבים בחוק הביטוח הלאומי כנשואים). ו"ילדים" (כולל ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שכל פרנסתו עליו, וחוץ מנער או נערה נשואים),על פי חוק ביטוח זקנה. אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית, אינה זכאית לתוספת בעד ה"תלויים" (בן זוג וילדים).

קיימת אפשרות לבן או בת הזוג לקבל את התוספת ישירות לחשבונם בבנק, על ידי פנייה לביטוח הלאומי בכתב, תוך ציון שם הבנק, כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר התוספת.

סכומי התוספת ( נכון לינואר 2012), הינם 745 ₪ עבור בן/ בת זוג ו- 469 ₪ עבור כל ילד משני הילדים הראשונים בלבד.  אם גם אתה וגם בת זוגך מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, התוספת בעד הילדים תשולם למקבל הקצבה הגבוהה יותר.

הגשת תביעה לקבלת התוספת יכולה להיעשותבטופס התביעה לקצבת זקנה. במידה והינך מקבל כבר את קצבת הזקנה, ומבקש לקבל את התוספת, עליך למלא טופס בקשה נפרד להפוך ללינק, ולשולחו בהקדם לסניף הקרוב למקום מגוריך.

סכומי קצבת הזקנה לחודש בתופת ילדים:

ליחיד/ה + ילד

1,950  ש"ח

לזוג + ילד
תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,695  ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר*

2,419 ש"ח

לזוג + 2 ילדים ויותר*

3,164  ש"ח

* התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד.

 

שים לב, הזכות לקצבת זקנה אינה עוברת בירושה.

 

כמו כן, חובה עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי, שיש בו כדי להשפיע על תשלום קצבת הזקנה (כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי, שינוי בהכנסות שלך או של בן זוגך). את ההודעה יש למסור בכתב בתוך 30 יום מיום השינוי.

 

ניכויים מתשלום הקצבה:

דמי ביטוח בריאות:

מקצבת הזקנה שלך ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של 189 ₪ ליחיד או 273 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012). במידה והינך זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 100 ש"ח (ליחיד וגם לזוג).

לכן במידה והינך ממשיך לעבוד כשכיר וגם מקבל קצבת זקנה, עליך לבדוק שמעסיקך אינו מנכה מהשכר דמי ביטוח בריאות ובעצם אתה משלם פעמיים. אם אתה מקבל תוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת כשכירה. אם אינך מקבל את התוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, מכיוון שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג.

 חוב לביטוח הלאומי:
המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת הזקנה שלך חוב שצברת בגין אי תשלום דמי ביטוח, מקדמות שקיבלת על חשבון הקצבה או על חשבון קצבאות אחרות, סכומים ששולמו לך בטעות או שלא כדין, וכן דמי מזונות המגיעים ממך לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך (לשם תשלום דמי מזונות רשאי המוסד לביטוח לאומי להעביר או לעקל את קצבת הזקנה).

למבוטח עצמאי ומבוטח שאינו שכיר ואינו עצמאי, לא תשולם קצבת הזקנה, או תשולם להם קצבת זקנה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד להסדרת החוב במחלקת הגבייה.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60

שינוי גודל גופנים