הגשת תביעה לקצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה , סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. יש לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים, ולצרף כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה או לתוספת. אי-המצאת מסמך כלשהו עלול לעכב את הטיפול בתביעתך. ניתן לשלוח את טופס התביעה בדואר או למוסרה בסניף.

אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה לאחר 12 חודשים מהמועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית. שים לב, עלייך לציין את שם הבנק , כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר הקצבה. אם אין בנק סמוך למקום המגורים, תשולם הקצבה בבית דואר או בדואר נע (עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי לאיזה בית דואר לשלוח את קצבתך). יש לגבות את הקצבה בבית הדואר לא יאוחר מ–19 בחודש שלאחר חודש התשלום. קצבה שלא נגבתה בבית הדואר עד המועד הזה תצורף אל אחד התשלומים הבאים. קצבה שלא נגבתה 3 חודשים רצופים, יופסק תשלומה עד לבירור.

אם אתה חבר קיבוץ או מושב שיתופי, תוכל לבקש שקצבתך תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

אם לדעת המוסד לביטוח לאומי, בשל הגבלות רפואיות, אינך יכול לגבות את הקצבה, תשולם קצבתך למי שימנה המוסד לביטוח לאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

אם אתה נמצא בבית אבות במימון המדינה, תחולק קצבתך על פי דרישת הגוף הציבורי למימון שהייתך בבית האבות, לכלכלת התלויים בך (אישה וילדים) וכן לדמי כיס עבורך. ניתן לבקש מן המוסד לביטוח לאומי לשנות את מקום תשלום הקצבה בכל עת על גבי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים . יש לציין את פרטי הבנק והשותפים לחשבון. להגשת הבקשה לשינוי מקום תשלום יש לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60

שינוי גודל גופנים